Dotace Dešťovka

Věděli jste, že jeden člověk spotřebuje doma v průměru až 70 % vody za den z celkového objemu spotřeby vody? Téměř 550 litrů pitné vody v běžné domácnosti skončí denně v kanalizaci.  Vzhledem k rapidnímu úbytku zásob vody na naší planetě, začaly na tuto skutečnost reagovat vlády napříč celým světem.

Jedním z nástrojů jak efektivně hospodařit s vodními zdroji jsou retenční nádrže nebo nádrže na dešťovou vodu, takzvané akumulační.

Voda se získává buď svodem ze střešních okapů přímo do nádrže nebo přečištěná z domácí čistírny a pomocí čerpací techniky je možné s ní zalévat zahradu či umýt auto nebo ji napojit na domácí rozvod vody, čímž dojde k úspoře až 450 litrů vody denně v běžné domácnosti.

Právě na tento způsob úspory vodních zdrojů vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu, pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory až do výše 50 % celkových způsobilých výdajů. Dotace spadá pod program Nová zelená úsporám pro rok 2023. Zdroj

Dotaci vyřídíme za vás! Kontaktujte nás.

Dešťovka

Výše dotace

Lze získat až 50 % uznatelných nákladů do maximální výše 65tis. Kč.  

Žadatel

Vlastníci, stavebníci, nabyvatelé rodinných nebo bytových domů. Příspěvkové organizace.

Uznatelné náklady

Veškerý materiál a služby spojené s realizací dešťové nádrže a pro její využití.

Podmínky

Čerpat dotaci je možné pro stávající obytné domy i obytné domy ve výstavbě.

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory na udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích v podobě vybudování retenční či akumulační nádrže pro sběr dešťové a odpadní vody v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám.

Podpořeny budou aktivity akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů a akumulace a využití vyčištěné odpadní vody v segmentu obytných domů.

Pro koho je dotace určena?

Dotace je určena pro vlastníky, stavebníky, nabyvatele rodinných nebo bytových domů a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky,  kteří chtějí na svých pozemcích vybudovat retenční či akumulační nádrže pro záchyt dešťové nebo odpadní vody a následně ji využívat pro zalévání zahrady či napojení zpět do domu v podobě užitkové vody. 

Dotace nemůže být použita pro stavby, které neslouží k trvalému bydlení, například hotely, ubytovny, penziony, kanceláře, atd.

Jaká je výše dotace?

Lze získat až 50 % uznatelných nákladů do maximální výše 65tis. Kč.  Stanovený celkový rozpočet na dotaci Dešťovka byl stanoven na 440mil.Kč.

Výše podpory se liší, dle způsobu využití.

Tedy záleží zda jde o akumulaci srážkové vody jen pro zálivku zahrady nebo je tato voda určena i pro splachování WC a nebo bude využita přečištěná odpadní voda s možným využitím i srážkové vody.

Co jsou to uznatelné náklady?

Mezi uznatelné náklady se řadí materiál a služby související s realizací. Tedy uznatelný náklad je pořízení akumulační nádrže, filtrační zařízení, čerpadlo, potrubí, rozvody, materiál na podsyp a vybetonování. Vše co je zapotřebí od prvního výkopu. Uznatelný náklad v podobě služeb je veškerá práce od prvního výkopu, až po zapojení a spuštění k běžnému užívání. 

Náklady se dokládají na základě vystavených faktur

Jaké jsou podmínky?

Čerpat lze pro stávající obytné domy i obytné domy ve výstavbě, kdy je dotace poskytnuta až po dokončení stavby a schválení k užívání. 

Zachycená nebo přečištěná voda musí být dále využita pro zalévání zahrad či dále použita jako užitková voda v domě.  

Cílem této výzvy je snížení množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů, prostřednictvím motivace vlastníků a stavebníků obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou.

 

Profi TV: Naši odborníci radí

Zde Vložte Text Nadpisu

 • Dotace, konzultace, poradenství, terénní prohlídky
 • Výkopové práce na míru
 • Osazení nádrží
 • Výkop v nezámrzné hloubce 
 • Prostupy do domu
 • Zhutnění výkopu vibračním pěchem
 • Odvoz a likvidace suti a zeminy
 • Dovoz ornice
 • Rozhrnutí zeminy na pozemku
 • Bourací práce v rámci výkopu (např. jsou-li ztížené podmínky v rámci kamenitého podloží)
 • Ruční dokopy, či přemístění zeminy ve ztížených podmínkách
 • Rozebrání a složení zámkové dlažby, či kamenného chodníku
 • Zajištění kontejneru včetně nakládky, odvozu a likvidace materiálu
 • Práce s hydraulickou rukou
 • … speciality na přání

Zachytávání dešťové vody a její následné využití je výhodné v mnoha směrech. Nejen, že může nahradit až polovinu protočené pitné vody, čímž dochází k úspoře neobnovitelných zdrojů, peněz za vodné i stočné (pokud máte uzavřený systém), ale je také mnohem zdravější pro rostliny. Neobsahuje totiž chlór a je tedy pro vegetaci přirozenější. Investice do pořízení nádrže na dešťovou vodu, má rychlou návratnost, i díky pomoci podpory v podobě Dotace Dešťovka.

Dotační program Nová zelená úsporám však nenabízí jen Dotaci Dešťovka, ale podporuje také jiné oblasti spojené s úsporným bydlením. Lze využít i dotaci na Tepelná čerpadla.

Tepelné čerpadlo je úsporné, nenáročné na údržbu a jeho velkou výhodou je, že lze napojit na již stávající rozvody a radiátory. Nastaví se jednoduše přes aplikaci v mobilním telefonu.  Dotaci lze čerpat dvěma způsoby. Prvním způsobem je Kotlíková dotace, kdy potenciální zákazník již disponuje starým tepelným zdrojem a potřebuje jeho výměnu nebo přímo přes dotační program Nová zelená úsporám. 

 

Rozcestník: