Dotace dešťovka

Vyřídíme dotaci na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných, bytových a rekreačních domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

Jaké jsou aktuálně možnosti využití dotace?

Varianta 1: Zálivka je určena pro stávající objekty, kolaudované před 27.4.2018
Varianta 2: Zálivka + Splachování WC je určena jak pro stávající objekty, kolaudované před 27.4.2018, tak i pro novostavby, kolaudované po 27.4.2018.
Varianta 3: Využití přečištěných šedých vod (ze zařizovacích předmětů: umyvadlo, vana, sprchový kout) je určena jak pro stávající objekty, kolaudované před 27.4.2018, tak i pro novostavby, kolaudované po 27.4.2018.

Kde všude je možné žádat o dotaci?

Systémy jsou podporovány na území ČR.

Jaké dokumenty jsou potřeba při podání žádosti?

Hlavním dokumentem je samotná žádost. Dále pak odborný posudek zpracovaný autorizovaným projektantem naší společnosti. Dále písemný souhlas spoluvlastníků domu (je-li relevantní).

Co je to odborný posudek?

Odborný posudek obsahuje zjednodušenou projektovou dokumentaci (popis stávajícího a navrhovaného řešení, základní výkresy a schéma zapojení) a vyčíslení přínosů. Odborný posudek zpracovává autorizovaný projektant naší společnosti.

Co je potřeba při doložení realizace?

Předkládají se zejména faktury s doklady o úhradě a položkovým rozpočtem nebo smlouvou o dílo. Dále pak také důležité dokumenty dokládající soulad s podmínkami programu například u systémů, kde se splachuje srážkovou vodou, se jedná o doklady prokazující dohodu mezi žadatelem a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové do veřejné kanalizace.

Úplný výčet požadovaných dokumentů je uveden v kapitole 11 Výzvy.

Lze žádat i zpětně?

Ano. O dotace lze žádat před realizací, v průběhu realizaci a také po skončení realizace. V případě, že se zájmová obec nachází na seznamu suchých obcí, lze do uznatelných nákladů zahrnout všechny faktury s datem vystavení max 12 měsíců před podáním žádosti.

V případě, že se zájmová obec nenachází na seznamu suchých obcí, lze do uznatelných nákladů (viz předchozí bod) zahrnout všechny faktury vystavené po datu 1.10.2018.

Jaké prvky mohu pro akumulaci dešťové vody použít?

Nové akumulační nádrže: Plastová, betonová nádrž betonovaná na místě, betonová nádrž prefabrikovaná, ocelová

Stávající akumulační nádrže: Starý nepoužívaný septik/jímka, zděná či betonová nádrž, stávající studniční těleso

Seznam povinných certifikovaných výrobků není pro program Dešťovka zaveden.

Jaké plochy mohu započítat do odvodňovacích ploch?

Z předmětné nemovitosti (rodinný dům, bytový dům, rekreační objekt) je povinnost odvodnit min 50 % plochy střechy. Plocha střechy se bere v půdorysném průmětu. Do odvodňovaných ploch lze započítat také samostatně stojící objekty, např.: garáž, kůlny, hospodářské stavení, pergola.

Do odvodňovaných ploch lze započítat také zpevněné pochůzné plochy, na kterých se nepohybují motorová vozidla, např.: terasa, pěší chodník kolem domu. Čím větší bude odvodňovaná plocha, tím větší bude minimální potřebný objem instalované nádrže a tím bude větší maximální možná finanční částka dotací. Veškeré plochy střech se započítávají jako půdorysný průmět střechy.

Pro bližší upřesnění a cenovou nabídku nás kontaktujte pomocí formuláře níže, nebo telefonicky na 377 900 800.