Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

společnosti Profivoda s.r.o., se sídlem 17. listopadu 797, 334 41 Dobřany

IČ 29077451, zapsané v OR u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. C23499

(smlouva o dílo, montáže a servis)

 

 

Rozsah a platnost

1.1. Nebude-li v jednotlivých bodech předmětné smlouvy o dílo stanoveno jinak, platí pro sjednaný obchodní případ mezi objednatelem a zhotovitelem níže uvedené všeobecné obchodní podmínky. Odsouhlasením těchto všeobecných obchodních podmínek v konkrétní smlouvě či objednávce je považuje objednatel i zhotovitel za nedílnou součást smlouvy o dílo.

1.2. Odchylná ujednání v konkrétní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto všeobecných obchodních podmínek, jež nelze jiným způsobem měnit.

 

Vznik smlouvy

2.1. Smlouva o dílo vzniká přijetím a akceptováním objednávky objednatele zhotovitelem (akcetaci vyjádří zhotovitel svým podpisem na objednávce), případně uzavřením písemné smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem. Smlouva má vždy písemnou formu a je doručená druhé straně osobně, poštou, faxem nebo e-mailem.

2.2. Na základě takto uzavřených smluv je zhotovitel povinen dodat objednateli dílo ve sjednaném rozsahu a za sjednanou cenu, objednatel je povinen dílo převzít a uhradit smluvní cenu.

 

Předmět díla

3.1. Předmět díla je specifikován v konkrétní smlouvě, závazné objednávce, případně cenové nabídce zhotovitele, která tvořínedílnou součást konkrétní smlouvy. Prvky a provedení, které nejsou ve smlouvě výslovně specifikovány a jsou nezbytné k realizaci díla, provede zhotovitel samostatně a není ohledně způsobu provedení vázán pozdějšími pokyny objednatele, zhotovitel je v tomto případě vázán pouze výrobními a technologickými postupy a konstrukčním řešením, obvyklým u zhotovitele v době provedení díla.

3.2. Je – li dílo prováděno na základě projektové dokumentace dodané objednatelem, nebo pouze na základě údajů uvedených  objednatelem,  nenese  zhotovitel  žádnou odpovědnost za případnou odchylku místních podmínek či výrobku od skutečností zjištěných na místě provedení díla. Případné vícenáklady takto vzniklé, nutné k řádnému provedení díla dle smlouvy, nese v plné výši objednatel.

3.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.

3.4. Objednatel se stává vlastníkem díla dnem uhrazení veškerých finančních závazků vůči zhotoviteli, vyplývajících z předmětné smlouvy. nezbavuje se však odpovědnosti za škody vzniklé zhotoviteli na předmětu díla, počínaje zahájením montážních prací. Objednatel není oprávněn převést vlastnictví k dílu podle této smlouvy na jiného, dokud je nenabyl. Objednatel má povinnost informovat o výhradě vlastnictví každého dalšího svého obchodního partnera, jemuž bude předmět smlouvy předán.

 

4. Dodací podmínky

4.1. Objednatel je povinen zajistit stavební připravenost díla a podmínky pro montáž, především přívod elektrické energie, přívod vody, odpad pro filtraci a uvolnit prostor potřebný pro provedení díla v místě montážních nebo servisních prací a v nezbytném rozsahu také zamezit pohybu jiných osob. Případné vícenáklady nutné k řádnému provedení díla dle smlouvy z důvodu nedodržení stavební připravenosti objednatelem, nese v plné výši objednatel.

 

5. Provedení díla, dodací lhůty

5.1. Doba dodání díla sjednaná ve smlouvě se prodlužuje minimálně o dobu prodlení objednatele s úhradou zálohy na cenu díla, o dobu prodlení objednatele se zajištěním stavební připravenosti díla dle článku 4. VOP a o dobu, po kterou nebylo možno dílo provádět z důvodu spočívajících na straně objednatele (neposkytnutí součinnosti, dodatečně zjištěné závady ve stavební připravenosti místa montáže). Doba provedení díla se prodlužuje dále v případě změny předmětu díla dle článku 3.2. VOP a to přiměřeně rozsahu změn díla.

5.2. Pokud dojde v průběhu provádění díla k prodlení zhotovitele z důvodu vzniku okolnosti zprošťující odpovědnosti dle § 2913 NOZ (např. vyšší moc), prodlužuje se sjednaná doba provedení díla přiměřeně době a okolnostem prodlení. Za okolnost zprošťující odpovědnosti se považuje mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění povinnosti.

 

6. Předání a převzetí díla, přechod nebezpečí škody na díle

6.1. Objednatel je povinen zajistit převzetí díla oprávněnou osobou v dohodnutý den předání díla v místě provedení díla. V pochybnostech se má za to, že osoba přebírající dílo a podepsaná na dodacím listě byla za objednatele oprávněna dílo převzít. Nezajistí–li objednatel v dohodnutém termínu osobu oprávněnou k převzetí díla, má se za to, že dílo bylo provedeno a předáno řádně (tj. bez vad a nedodělků).

6.2. Objednatel je povinen převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla. Zhotovitel se zavazuje případné drobné vady a nedodělky díla odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní od převzetí díla objednatelem, je-li to technologicky možné.

 

7.Platební podmínky

7.1. Objednatel je povinen zaplatit cenu díla určenou ve smlouvě a jejích dodatcích. Objeví–li se při provádění díla potřeba prací či postupů do rozpočtu nezahrnutých, které nebyly předvídatelné, resp. zohledněné v době uzavření  smlouvy (atypické geologické podmínky v místě, nestandardní provedení servisovaného díla, ztížený přístup na místo provádění díla apod.), je zhotovitel oprávněn cenu přiměřeně zvýšit.

7.2. Při sjednání smlouvy o dílo stanoví zhotovitel výši zálohy a tuto částku uvede do smlouvy. Záloha je splatná převodem na účet zhotovitele v určeném termínu, jinak do 10 dnů od sjednání smlouvy.

7.3. Doplatek ceny díla (rozdíl sjednané ceny díla a uhrazené zálohy) je objednavatel povinen uhradit bezprostředně po předání díla na základě zhotovitelem vystavené faktury.

7.4. V případě  prodlení  objednatele  s úhradou  jakéhokoli finančního závazku vůči zhotoviteli je objednatel povinen uhradit smluvní úrok z prodlení výši 0,1% z dlužné částky, a to za každý den prodlení.

7.5. Drobné vady a nedodělky díla, které nebrání řádnému převzetí a užívání díla (viz. článek 6.2.), jakož i případné pozdější uplatnění reklamace díla, nemá vliv na povinnost objednatele zaplatit sjednanou cenu díla v plné výši a stanovené lhůtě splatnosti.

7.6. Je–li objednatel v prodlení se splněním povinnosti umožnit zhotoviteli řádné provedení díla nebo řádnou montáž, např. prodlením se stavební připraveností, s úhradou zálohy, nebo jiné již dříve splatné faktury, není zhotovitel povinen přistoupit k provádění díla či montáže ve sjednaném termínu a je oprávněn požadovat skladné za každý připravený výrobek ve výši 200,- Kč za každý den prodlení objednatele.

 

8.Jakost, záruka

8.1. Zjevné vady je objednatel povinen uplatnit nejpozději při převzetí díla. Skryté vady je objednatel oprávněn uplatnit v průběhu záruční lhůty.

8.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady díla dle § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (NOZ). Je–li objednatelem fyzická osoba, která je spotřebitelem ve smyslu § 419 NOZ, uplatní se na smlouvu o dílo a vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem rovněž příslušná ustanovení NOZ vztahující se na spotřebitele.

8.3. Smluvní záruční doba začíná běžet předáním a převzetím díla.

8.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v průběhu záruční lhůty v důsledku neodborných zásahů ze strany objednatele, a dále v případech uvedených v záručním listě. Zhotovitel neodpovídá za přirozené opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, za vady způsobené chemickými vlivy a vady způsobené užíváním výrobku k jiným účelům, než uvedeno ve smlouvě, nebo k nimž se daný výrobek užívá obvykle. Zhotovitel neodpovídá ani za vady způsobené neodborným zásahem, nedodržením zásad pro používání, nevhodnou obsluhou, neodbornou montáží či nesprávným používáním a za vady způsobené zásahem třetí osoby, či z důvodů vnější události (zejména vyšší mocí, např. živelná katastrofa; krádež apod.). Tyto závady budou odstraněny pouze na náklady objednatele.

Objednatel bere na vědomí, že po provedeném čištění studny či vrtu nemusí být okamžitě patrná zvýšená kvalita vody či zvýšení vydatnosti vodního zdroje, ve většině případů je zlepšení patrné zhruba do 14 dnů od provedení čištění. Ve vyjímečných případech (specifické podloží) nebo při nestandardním provední studny či vrtu (nedodržení technologického postupu či norem při jejich zbudování), nemusí jejich vyčištění vést ke zlepšení kvality vody či vydatnosti vodního zdroje. V takovém případě se nejedná o vadné plnění ze strany zhotovitele a věc je nutné řešit jiným způsobem, např. prostřednictvím osazení filtrace. Zhotovitel k žádosti objednatele v takovém případě navrhne vhodné řešení, přičemž k jeho případné realizaci dojde na základě nové smlouvy, kterou obě strany uzavřou.

 

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší ustanovení smlouvy nebo těchto všeobecných obchodních podmínek podstatným způsobem. Za podstatné porušení povinností zhotovitele se považuje zejména:

- zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla po dobu více jak 30 pracovních dní, aniž toto prodlení nastalo v důsledku prodlení objednatele nebo vyšší moci a zhotovitel nedokončí a nepředá dílo objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem,

- zhotovené dílo je nezpůsobilé ke smluvenému nebo obvyklému účelu použití a zhotovitel neodstraní takovouto vadu díla ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem.

9.2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže:

- objednatel je v prodlení s úhradou zálohy na cenu díla po dobu delší jak 10 dní,

- je-li zahájeno insolvenční řízení vůči objednateli, nebo na majetek objednatele prohlášen konkurs,

- objednatel je v prodlení s převzetím díla po dobu delší jak 30 dní,

- při opakovaném nedodržení stavební připravenosti ze strany objednatele dle čl. 4.1.VOP,

- z důvodu stavební nepřipravenosti po dobu delší jak 30 dní po uplynutí termínu sjednaného ve smlouvě jako doba plnění,

- objednatel trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu objednatele nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i přes upozornění zhotovitele,

- nastane jakýkoli jiný důvod odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele uvedený ve smlouvě, VOP nebo právních předpisech.

9.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

9.4. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky zhotovitele na úhradu smluvního úroku z prodlení a náhradu škody spočívající v nákladech dosud vynaložených na provedení díla a ušlý zisk. Jestliže dílo bylo v době odstoupení od smlouvy již provedeno, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli též případné náklady na demontáž (včetně zasypání provedeného či částečně provedeného vrtu), dopravu a uskladnění předmětu díla.

9.5. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání svých závazků ve lhůtě 90 dní od ukončení smlouvy odstoupením, za tím účelem jsou povinni si poskytnout nezbytnou součinnost.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Obě smluvní strany se dohodly, že všechny jejich spory vznikající a související s touto smlouvou budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel a dle zásad spravedlnosti jedním rozhodcem jmenovaným žalující stranou ze seznamu rozhodců vedeným Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. S objednatelem, který je spotřebitelem ve smyslu platné právní úpravy, musí být o této skutečnosti uzavřena samostatná dohoda.

10.2. Právní vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (NOZ) a souvisejících právních předpisů.

10.3. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smluv o dílo, montáže a servisy, které na tyto VOP odkazují a činí je jejich nedílnou součástí. Součástí těchto smluv jsou vždy VOP účinné ke dni uzavření uvedených smluv.

10.4. Aktuální  znění VOP je vždy k dispozici též na www.profivoda.cz.

10.5. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli, prokáže-li, že mu ve splnění povinností trvale nebo dočasně  zabránila  mimořádná  nepředvídatelná  a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli,např. vyšší moc, zásahy státu, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky či výluky. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně zhotovitele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel se dále zprostí odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli při čištění studny či vrtu, má-li tato původ v zanedbané údržbě studny nebo vrtu, provedením studny či vrtu v rozporu s příslušnými předpisy, normami či technologickými postupy.

Objednatel bere na vědomí svoji povinnost před započetím prací zhotovitele informovat o stavu vrtu či studny a skruží ve studni, zejména zhotovitele upozornit na jejich případné poškození, uplynutí doby životnosti či narušení statiky. V případě nesplnění uvedené informační povinnosti ze strany objednatele neodpovídá zhotovitel za škodu v této souvislosti vzniklou (zhroucení skruží či celé studny po odčerpání vody v důsledku zvýšeného namáhání skruží).

10.6. Objednatel se zavazuje neprodleně oznámit zhotoviteli jakékoliv změny, týkající se jeho osobních údajů, oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti objednatele se veškeré pohledávky zhotovitele vůči objednateli stávají splatnými v den, kdy se zhotovitel o této platební neschopnosti dozvěděl. Zhotovitel je oprávněn v tomto případě odstoupit od smlouvy a  žádat okamžité vrácení dosud nezaplacené části díla.

10.7. Pokud objednatel odepře či zmaří doručení listiny od zhotovitele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

10.8. Objednatel tímto uděluje souhlas zhotoviteli, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem realizace konkrétního obchodního případu a případné následující nabídky dalších služeb. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Objednatel dává zhotoviteli souhlas se zasíláním reklamních materiálů a nabídek zhotovitele.

 Tyto VOP a reklamační řád společnosti Profivoda s.r.o. jsou účinné od 1.6.2019.

V Dobřanech dne 1. června 2019.

                                                                                          Profivoda s.r.o.

                                                                                     Patrik Pavlík, jednatel

 Odborně Vám poradíme a vyřešíme Váš problém s vodou