Hloubení studní má svá pravidla

Služby / Rozbor vody / Hloubení studní

Kdo je oprávněn studnu realizovat?

Studny a vrty

Co je to studna?

Studna je  technické dílo, nejčastěji hloubená šachtice nebo vrt, které je technicky vystrojeno k bezpečnému využívání zdroje podzemní vody.

 

Kdo je oprávněn studnu realizovat?

Vrtaní studny hlubší 30 m nebo ražení studny ve formě šachtice je činností prováděnou hornickým způsobem (§ 3 písmena f) a i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů). Na tyto činnosti se nevztahuje živnostenský zákon a práce mohou realizovat pouze fyzické nebo právnické osoby, které mají k této činnosti oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem, vydané podle § 5 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., obvodním báňským úřadem.Realizaci studny jsou tyto osoby povinny ohlásit místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu 8 dní před jejím započetím.

            Vrtané studny do hloubky menší než 30 m může provést fyzická nebo právnická osoba, která má na tuto činnost  živnostenské oprávnění.

 

Lokalizace místa pro realizaci studny.

Pro lokalizaci studny je potřebné získat:

  • Hydrogeologické posouzení území s navrhovanou realizací studny, zpracované odpovědným řešitelem geologických prací pro obor hydrogeologie. Seznam těchto odborně způsobilých osob je uveřejněn na internetové stránce MŽP (www.env.cz) v části „Příroda a krajina/Geologie a půda/Správní činnost/Seznam osob s odbornou způsobilostí“. Toto posouzení objednává stavebník.
  • Územní rozhodnutí o umístění studny vydané příslušným stavebním úřadem podle stavebního zákona (183/2006 Sb.). Stavební úřad na základě žádosti, kterou podává stavebník, posoudí případné střety zájmů a vydá územní rozhodnutí, ve kterém lokalizuje studnu na konkrétní místo a konkrétní pozemek a  stanoví podmínky pro realizaci studny.

 

 

Kdo studnu povoluje

Studna je podle § 55 písmeno j) vodního zákona (254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vodním dílem. Pro něj je podle § 15 vodního zákona potřebné získat povolení od místně příslušného vodoprávního úřadu. Vodoprávní úřady jsou součástí obecních (městských) úřadů v obcích s rozšířeným výkonem státní správy. Vodoprávní úřad ve správním řízení posoudí technický projekt konstrukce studny, rozsah zdroje podzemní vody a jeho dosavadní využívání a možnost odběru požadovaného množství podzemní vody na základě hydrogeologického posudku zpracovaného odpovědným řešitelem geologických prací pro obor hydrogeologie – tento posudek musí jako součást žádosti předložit stavebník. Výsledkem řízení je rozhodnutí, ve kterém (v kladném případě) je povolena stavba studny  a současně je povolen odběr podzemní vody.

 

Musí být pro realizaci studny proveden hydrogeologický průzkum?

Ano musí. Podle § 9 vodního zákona je pro povolení nezbytné vyjádření odpovědného řešitele geologických prací pro obor hydrogeologie. Toto vyjádření je geologickou prací (§ 2 odst. 1 písmeno c) zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů). Při tomto hydrogeologickém průzkumu však nemusí být vždy vrtán nový vrt – záleží na stupni hydrogeologické prozkoumanosti v místě a úvaze hydrogeologa.

 

Co dělat v případě, že studnu chci vybudovat z již existujícího vrtu, který byl vyvrtán při hydrogeologickém průzkumu?

Vrty realizované v rámci geologických prací se v žádném řízení neumisťují a nepovolují. Střety zájmů s jejich provedením musí vypořádat před jejich realizací řešitel geologických prací (§ 14 a § 22 zákona č. 62/1988 Sb.). Proto je nutné k přeměně hydrogeologického průzkumného vrtu na studnu následně zažádat stavební úřad o umístění studny v územním řízení a  vodoprávní úřad o povolení stavby studny a povolení odběru podzemní vody. Bez těchto řízení by případná realizace studny byla „černou stavbou“ a vodoprávní úřad by měl nařídit její odstranění a čerpání vody bez povolení by měl sankcionovat. Vrt realizovaný v rámci hydrogeologického průzkumu, pokud nebude transformován na studnu je realizátor  průzkumu povinen zlikvidovat uvedením pozemku do předchozího stavu (§ 16 zákona č. 62/1988 Sb.).

 

Jaké jsou nejčastější problémy?

Nejčastějším problémem je situace, kdy vlastník pozemku  objedná od vrtné firmy vyvrtání studny lokalizované „proutkařem“ na svém pozemku, bez předchozího územního rozhodnutí k její lokalizaci a bez  vodoprávního rozhodnutí k povolení stavby vodního díla, tj. také bez zjištění hydrogeologických poměrů a vlivu vrtu na okolní studny nebo jiné zákonem chráněné zájmy. Následně při řešení velmi časté stížnosti na případné negativní důsledky takového postupu je snaha vydávat „načerno“ provedenou studni za průzkumný hydrogeologický vrt. Tato snaha končí neúspěšně, protože vrtání studně není geologickou prací a objednatel je nucen následně čelit faktu, že se při vyřizování stížnosti prokáže, že objednal provedení „černé stavby“, se všemi důsledky z toho plynoucími.

            Dalším častým problémem je, zda firma která vrtá vrt, který má sloužit jako studna, musí mít zpracovaný samostatný projekt na realizaci vrtu projektantem s osvědčením vydaným podle zákona č. 61/1988 Sb. Tento zákon pro vrty realizované pro využívání podzemní vody samostatný projekt nevyžaduje, protože vrty jsou součástí  činností prováděných podle vodního zákona. Projekt vrtu je součástí dokumentace, která je předkládána k žádosti o povolení vodního díla a povolení k nakládání s podzemními vodami. Uvedený projekt jako celek zpracovává ten, kdo zpracovává celkovou projektovou dokumentaci (osoba s oprávněním podle §5 odst. 3 písmeno c) zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Ale u velkoprůměrových vrtů, ve kterých se mohou zdržovat osoby, nebo u hloubení studní v podzemí musí být jejich projekt zpracován báňským projektantem (§ 5b zákona č. 61/1988 Sb.), tak, aby realizace byla v souladu s  báňskými bezpečnostními předpisy (§ 20 a 32 vyhlášky č. 55/1996 Sb.).

 

Podrobnosti o obsahu žádostí a postupu při řízeních podle stavebního zákona a vodního zákona jsou na internetových stránkách stavebních úřadů a vodoprávních úřadů.

 

Zpracoval: RNDr. Petr Šponar

Praha 12.4.2012

Zdroj: www.cbusbs.cz/docs/jine01.doc

nebo 

http://www.cbusbs.cz/index.php/hlavni.htmlNapište nám


Vyplněním poptávkového formuláře za účelem získání nabídky společnosti Profivod s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování osobních údajů uživatele ze strany Profivoda, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi Profivoda a uživatelem. Profivoda zpracovává osobní údaje převzaté od uživatele prostřednictvím webu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti – nabídky, prodeje a dodávky svých výrobků a služeb, do odvolání souhlasu uživatele zaslaném mailem na adresu: info@profivoda.cz, a to při zachování veškerých práv uživatele, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR.

Odborně Vám poradíme a vyřešíme Váš problém s vodou