Vrtaná studna
na klíč

Vrtaná studna má spoustu výhod, je hluboká a zdroj vody bere přímo z pramene. Nedá se tak snadno znečistit, je cenově výhodnější a díky moderním technologiím i rychleji zhotovená.

Obsah stránky

Co znamená vrtaná studna na klíč?

Profivoda Vrtaná Studna Na Klíč Zmapování Pozemku

Zmapování pozemku

Terénní prohlídka, rešerše archivních podkladů, zmapování okolních jímacích objektů a situace na pozemku s cílem možnosti realizace vodního zdroje.

Profivoda Vrtaná Studna Na Klíč Průřez Vrtem

Projektová dokumentace

Kompletní hydrogeologický servis v oblasti individuálního a obecního zásobování podzemní vodou.

Stavební povolení

Stavební povolení a inženýring

Sledujeme zákony a vyhlášky, abychom žádosti o studny vyřídili vždy co nejefektivněji.

Profivoda Vrtaná Studna Na Klíč Trysk Vody

Realizace vrtných prací

Zajistíme komplexní servis, a to správný výběr vrtné technologie, materiálu, komunikace s účastníky řízení až po realizaci.

Profivoda Vrtaná Studna Na Klíč Osazená Šachta

Dokončení studny

Navrhneme vhodné osazení zhlaví vrtu i čerpací techniky včetně výkopových prací a odborné montáže.

Profivoda Vrtaná Studna Na Klíč Péče

Dlouhodobá péče a servis

Provádíme pravidelné čištění vrtu a akreditované rozbory vody pro kontrolu kvality vody.

NOVINKA

Vrtané studny na klíč 1

Víme, že vrtaná studna může být nákladná investice.

Nikdy jsme ale nechtěli, aby pro naše klienty byly vysoké náklady překážkou získat vlastní zdroj vody.

Proto jsme hledali vhodného a důvěryhodného partnera pro zajištění úvěrů a hypoték. A povedlo se.

Zajímá vás víc? Zeptejte se. Zdarma a nezávazně.

Proč se obrátit na nás?

Velmi si zakládáme na kvalitě nejen vrtných prací, ale celého procesu budování vrtané studny na klíč. Přesvědčte se o tom sami.

Vrtaná studna - obecné informace

Vrtaná studna je vodní dílo (vodní stavba). Projektovat a budovat vrtanou studnu může jen osoba nebo firma s odbornou způsobilostí a s oprávněním k provádění těchto činností. Jakýkoliv jiný způsob není legální. Při budování vrtané studny musí být dodrženy všechny požadavky dané normou ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody.

V současně době se budují vrtané studny z důvodu, že vybudované kopané studny již nesplňují požadavky na odběr.

Vrtaná studna vs. kopaná studna

Výhody

Nevýhody

Vrtaná studna vs. vodovodní řad

Výhody

Nevýhody

Jak probíhá příprava vrtané studny?

1. krok: Zmapování pozemku

V první řadě na místo budoucí stavby studny vyrazí náš pracovník z oddělení hydrogeologie. Musíme totiž zmapovat pozemek s ohledem na záměr zákazníka, vymezit vhodné místo pro nový vodní zdroj, zhodnotit terén, hloubku pramene a jeho intenzitu, zmapovat okolní vodní zdroje, ověřit si veškeré faktické informace na pozemku kvůli legislativním požadavkům a tím eliminovat potenciální problémy při schvalování dokumentace.

Přípravnou část nikdy neděláme od stolu. Terénní prohlídka patří ke klíčovým částem před započetím prací na dokumentaci a zahájením vrtných prací.

Na základě průzkumných prací, které na pozemku naši zaměstnanci provádějí, vzniká dokument, který se jmenuje hydrogeologické vyjádření. Dokumentace vychází z terénní prohlídky, geologických map, hydrogeologických databází a samotného šetření. V tomto bodě je nezbytné vypracovat projektovou dokumentaci na vrtanou studnu, či projekt geologických prací pro průzkumný vrt. Na základě toho úřady vydávání souhlasné stanovisko k možnosti vrtání.

„Zmapování je klíčová část celého procesu. Přináší základní a zásadní informace pro zpracování projektu a kalkulace.“

3. krok: Stavební povolení a inženýring

Zajišťujeme stanoviska dotčených orgánů jako podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Inženýrskou činností se zejména rozumí podání projektové dokumentace na příslušný úřad za účelem získání stavebního povolení.

V případě potřeby zastupujeme naše klienty při nařízených ústních jednáních, kontrolních prohlídkách, či nabízíme služby soudního znalce a právníků. Veškeré služby nabízíme a vše zvládáme po celé České republice.

Více informací

4. krok: Realizace vrtných prací

Před samotnou realizací vždy prostudujeme kompletní projektovou dokumentaci a veškerá stanoviska a rozhodnutí úřadů. Kalkulace vrtných prací vždy vychází z projektové dokumentace, kterou připravil hydrogeolog, projektant a vodohospodář a schválil příslušný vodoprávní úřad.

V projektové dokumentaci je definovaná hloubka vrtu a jeho průměr, jakým způsobem se má vrtat, nejčastěji se jedná o rotačně-příklepové vrtání se vzduchovým výplachem. Je to jeden z nejrychlejších způsobů, jak vyvrtat. Průměrný čas vrtání je 1 den. Další varianty vrtání vždy vycházejí z geologie a doporučení hydrogeologa.

Nejmenší průměr vrtu u naši společnosti je možný 219/191 s vystrojením min 125 mm PVC-U trubkami, které mají atest pro pitnou vodu a splňují normu ČSN 75 5115 – Jímání podzemní vody. Po vyvrtání provádíme obsyp a těsnění vrtu dle technického provedení vrtu, či dle rozhodnutí hydrogeologa.

Zpracování cenové kalkulace na vrtné práce

Nabízíme širokou nabídku variant vrtání a vystrojení vrtu. Bez získání dat z lokality místa vrtných prací nelze poskytovat cenovou kalkulaci.

Kalkulace obsahuje detailní rozpis:

 • Počet metrů x cena za metr vrtání
 • Počet metrů železného pažení do nezpevněné horniny x cena za metr pažení
 • Cena dopravy vrtné soupravy, manipulace, složení a naložení: dle lokality a specifik příjezdu
 • Doprava ostatní techniky, která veze materiál: dle lokality a specifik příjezdu
 • Případně další položky dle lokality, projektu a rozhodnutí úřadu

Vystrojení vrtu

Pro vystrojení vrtu používáme kvalitní silnostěnné zárubnice PVC-U s atestem na pitnou vodu o minimální průměru 125–140 mm. Používáme pouze originální řezanou perforaci 1 mm.

Aktuálně máme v nabídce:

 • PVC spojené nýty – kvalita ECONOMY, STANDARD
 • PVC spojené závitem – kvalita ECONOMY, STANDARD
 • PVC s nerezovou tkaninou – kvalita TOP
Obsyp a těsnění vrtu

Po vyvrtání provádíme obsyp a těsnění vrtu dle technického provedení vrtu, či dle rozhodnutí hydrogeologa.

Nejčastěji se jedná o obsyp vodárenským praným kačírkem, frakcí 2/4, nebo 4/8. To znamená jedné z nejjemnějších frakcí. Vrt se izoluje bentonitem, neboli jílovou tamponáží pro utěsnění vrtu a zamezení míchání podzemních vod a izolace od vod povrchových. Válečky (granule) bentonitu ve vodě bobtnají až do 450 % původního objemu a vytváří v mezikruží či různých dutinách nepropustnou jílovou izolaci.

Pro vycentrování PVC vystrojení ve vrtu slouží tzv. centrátory. Rozsah a metráž obsypu, bentonitu a využití centrátorů vždy rozhoduje hydrogeolog na základě geologické skladby při vrtání.

Před vrtáním, než přijede vrtací technika

Koordinátoři vrtných prací vždy seznámí zákazníka s požadavky vrtařů a jejich vrtací techniky a řeší celou řadu otázek pro eliminaci nedorozumění při vrtání.

Nejčastěji se před vrtáním řeší:

 • Termín vrtání – vrtáme 7 dní v týdnu po celý rok
 • Dozor oprávněné osoby
 • Dostupnost majitelů sousedních vodních zdrojů – společná koordinace
 • V případě oblastí minerálních pramenů je nutné ministerstvu a správcům přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa oznámit datum a hodinu zahájení vrtných prací i s jejich časovým harmonogramem minimálně 14 dní před jejich zamýšleným uskutečněním. Balneotechnici jsou přítomni při vrtání
 • V případě oblastí minerálních pramenů je nutné zajišťovat průběžná měření charakteristik průzkumného díla – přítok podzemní vody, mineralizaci, teplotu a dále obsah volného CO2 Haertlovým přístrojem
 • Zajištění elektřiny pro svařování na pozemku, či formou pronájmu elektrocentrály
 • Zabezpečení nemovitosti, či pozemku a příjezdové cesty
 • Případný odklon odvrtané horniny a vody pomocí preventeru do přistaveného vanového kontejneru
 • Terénní úpravy příjezdu či místa vrtu
 • Atp.

Vše je řešeno s dostatečným předstihem se zákazníkem.

Během vrtání

Vždy záleží na konkrétní lokalitě a podmínkách a dle rozhodnutí úřadu. Nejčastěji se jedná o koordinaci měření okolních vodních zdrojů.

Po vrtání

Koordinátor vrtných prací připraví na základě dat od vrtařů technickou zprávu k vrtu a předává jí zákazníkovi.

5. krok: Realizace po vyvrtání

Vrtné práce se realizují vždy na základě projektové dokumentace a rozhodnutí příslušných úřadů. Veškeré další práce po vyvrtání se dimenzují na základě získaných informací z vrtání a kontrolují se vůči projektové dokumentaci, či upravují podle specifických požadavků zákazníka, které se v čase mění.

Doporučujeme se vždy držet zlatého pořekadla „dvakrát měř, jednou řež!“, veškeré práce promýšlet a ideálně řešit s menším množstvím zhotovitelů, kteří používají atestované materiály a mají dostatečné znalosti a zkušenosti.

Přípravná fáze vždy spočívá v načtení situace po vyvrtání a konzultace veškerých možných kroků vedoucích k čerpání vody z vrtu. Před samotnou dílčí realizací vždy vše dostatečně konzultujeme a navrhujeme optimální řešení dle daných podmínek.

Veškeré práce po vyvrtání jsme v mnoha situacích schopni realizovat do cca jednoho měsíce po objednání služeb.

Více informací a ukázky z realizací

6. krok: Dlouhodobá péče a servis

Zakládáme si na dlouhodobém vztahu se zákazníkem. Péče znamená pro nás poskytnutí potřebných informací po telefonu a navržení možných servisních zásahů.

Nejčastější servis na vrtané studni je pravidelná kontrola zhlaví vrtu, čerpací techniky a vodovodního systému, čištění vodního zdroje a akreditovaný rozbor vody pro zjištění kvality vody.

Vrtaná studna i tam, kde to ostatní vzdali

Dokážeme vrtat téměř všude i na těžce přístupných místech.

Před vrtáním je vždy důležitá návštěva našeho technika, který určí, zda-li se vrtná souprava k místu dostane a neudělá při tom škodu na pozemku, majetku či okolí.

Ovlivní má vrtaná studna okolní zdroje vody?

Při vrtání nové vrtané studny klademe velký důraz na ochranu okolních vodních zdrojů. Všechny okolní studny jsou zařazené do řízení na vodoprávním úřadě a probíhá u nich měření před vrtáním, v průběhu i po vyvrtání. Nakonec se ještě provádí hydrodynamické zkoušky, resp. čerpací a stoupací zkoušky.

Samotné měření však nestačí, pro úspěšnou ochranu okolních studní je stěžejní terénní prohlídka a důkladná práce hydrogeologa při zpracování posudku, který je součástí projektu vrtané studny.

Více informací o hydrodynamické zkoušce

Proč si na vrtanou studnu vybrat právě nás?

Děláme to poctivě: vrtaná studna by měla vydržet dlouhá léta, z toho důvodu je potřeba jí vybudovat pečlivě a z kvalitních materiálů.

Děláme to na klíč: jsme jedna z velmi malého okruhu českých firem, která vás provede celým procesem vrtané studny od A po Z. Odpadají tím komplikace mezi jednotlivými úkony, čímž se razantně snižuje doba trvání realizace.

Děláme to dlouho: na trhu jsme od roku 2009 a od té doby se neustále zdokonalujeme, přizpůsobujeme a adaptujeme nejnovější technologie na trhu.

Nejčastější problémy konkurenčních firem, které u nás nenajdete:

Oprávnění pro realizaci: mnohdy se jedná o vrtaře „one-man-show“ o jednom či dvou lidech, kteří nemají potřebná oprávnění.

Technika: s levnou pořizovací cenou za vrtání se často pojí nedostatečná a mnohdy vysloužilá technika.

Nekvalitní materiály: před vrtáním si vždy ověřte, co firma používá za materiály a zda má patřičné atesty a certifikáty. U PVC se dá ušetřit tím, že jí vrtař pořídí jako plnou trubku a následně sám nařeže flexou či vrtačkou. Vrt už nikdo poté nezachrání a bude se plnit kalem, sedimentem a nikdo jej efektivně nevyčistí. Dále také vrtaři šetří s bentonitem, pískem, kačírkem a vrt tím vystavují velkému riziku, že jej zákazník nebude moci dlouhodobě používat a případně i sám úřad neschválí pro odběr podzemní vody.

Od roku 2009 se snažíme dělat dobrou práci, která se odráží v kvalitě a dlouhodobé spokojenosti našich zákazníků. Dáváme si záležet především na profesionálním a otevřeném přístupu k našim klientům a stoprocentní kvalitě provedených prací.

Komplexní poradenství

Neváhejte nás kontaktovat. Pomůžeme vám vybudovat nový vodní zdroj ve vaší lokalitě. Kontaktujte nás na [email protected], nebo telefonicky na 377 900 800.

Rádi vám se vším pomůžeme.

Užitečné informace

Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video

Recenze

Play Video about Profivoda Recenze 16
Play Video about Profivoda Recenze 14
Play Video about Profivoda Recenze 15