Hydrodynamické
a vsakovací zkoušky

Hydrodynamické zkoušky jsou prováděny pro upřesnění vydatnosti vodního zdroje. Vsakovací zkoušky jsou důležité při řešení vsakování vody na pozemku.

Hydrodynamické zkoušky

Jsou důležitým podkladem pro stanovení optimálního a maximálního množství odběru podzemní vody ze zdroje, tj. vrtané či kopané studny. Na základě výsledků hydrodynamických zkoušek lze určit, zda bude zdroj podzemní vody schopný splnit požadované potřeby zákazníka.

Dle důležitosti vodního zdroje se stanovuje délka hydrodynamických zkoušek. Rozsah zkoušky doporučuje hydrogeolog a schvaluje vodoprávní úřad. Provádí se jednodenní orientační zkoušky, třídenní zkoušky, sedmidenní zkoušky, či čtrnáctidenní zkoušky.
Hydrodynamické zkoušky se skládají ze dvou částí – čerpací zkouška a stoupací zkouška. Výsledkem zkoušek je v neposlední řadě optimální navržení technologie čerpání vody.

Na základě stavu vrtu po vyvrtání, požadavků na odběr vody a podle množství okolních vodních zdrojů může hydrogeolog zpracovat projekt hydrodynamické zkoušky, ve které je vždy definován rozsah prací, časový harmonogram hydrodynamických testů, měření a požadované vybavení.

V průběhu hydrodynamické zkoušky lze odebírat vzorky vody pro zjištění kvality zdroje podzemní vody.

Hydrodynamická zkouška – čerpací zkouška

Při čerpací zkoušce je do vrtu (studny) osazeno ponorné čerpadlo do předem definované hloubky. Z vrtu je čerpáno konstantní množství podzemní vody a ve stanovených časových intervalech měřen pokles hladiny vody v čerpaném vrtu. Pokud jsou v blízkosti další zdroje podzemní vody jsou zpravidla měřeny též.

Tato měření jsou vstupním podkladem pro výpočet vydatnosti zdroje vody. Pro měření vydatnosti se používá zpravidla cejchovaný vodoměr, kontrolně se měří množství čerpané vody do kalibrované odměrné nádoby. Na konci čerpacích zkoušek se u vrtů budovaných se záměrem na využívání jako zdroje pitné vody může odebírat vzorek vody pro laboratorní rozbor v akreditované laboratoři.

Hydrodynamická zkouška – stoupací zkouška

Stoupací zkouška následuje ihned po ukončení čerpací zkoušky. Po zastavení čerpání je v pravidelných časových intervalech zaznamenáván nástup hladiny podzemní vody. Pokud jsou v blízkosti další zdroje podzemní vody jsou zpravidla měřeny též.

Tato měření jsou opět využita pro výpočet vydatnosti zdroje vody. Měření a záznam naměřených hodnot (hladina a množství čerpané vody) se provádí manuálně nebo automaticky.

Vsakovací zkouška

Je důležitým podkladem pro projektovou dokumentaci čistírny odpadních vod (ČOV) a posudku na likvidaci srážkových vod. Na základě vsakovací zkoušky a následně hydrogeologického posudku se určuje možný a reálný způsob likvidace odpadních vod, či možnost zasakování srážkových vod na pozemku.

Pro zjištění propustnosti zemin se využívá vsakovací zkouška. Cílem zkoušky je měření rychlosti vsakování ve vrtu nebo bagrované sondě a vyhodnocení všech geologických důsledků zjištěných hodnot. Výsledkem prací je číslo, hodnota koeficientu vsaku „kv“, kterou následně použije projektant vsakovacího prvku ve svém návrhu a spočítá z něj vhodnou velikost vsakovacího prvku.

Obdobně, jako se s hloubkou mění typy zemin nebo charakter zvětralin horninového podkladu, mění se i propustnost. Je žádoucí pro vsakování využít takovou hloubku a takové prostředí, které poskytuje nejpříznivější koeficient vsaku při dodržení technických povinností dle patřičných norem.

Užitečné informace

Přehrát video
Přehrát video

Pro bližší upřesnění a cenovou nabídku nás kontaktujte pomocí formuláře níže, nebo telefonicky na 377 900 800.