Stavební povolení
a inženýring

Poskytujeme kompletní servis v oblasti individuálního a obecního zásobování podzemní vodou.

Co vše zajišťujeme

Zajišťujeme stanoviska dotčených orgánů jako podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Nabízíme kompletní hydrogeologický servis zahrnující průzkumné a realizační práce, projekty, posudky a vyhodnocení v oblasti hydrogeologie a vodohospodářských staveb.

V případě potřeby zastupujeme naše klienty při nařízených ústních jednáních, kontrolních prohlídkách, či nabízíme služby soudního znalce a právníků. Veškeré naše služby a realizační práce zvládáme po celé České republice.

Stavební povolení a inženýring

 • Vyřízení povolení pro průzkumný vrt
 • Vyřízení povolení pro vrtanou studnu
 • Vyřízení povolení pro čističku odpadních vod
 • Zastupování při nařízených ústních jednání
 • Vyřízení „kolaudace“
 • Kontrolní prohlídky
 • Dodatečné stavební povolení
 • Povolení k nakládání s podzemními vodami
 • Projednání dokumentace k územnímu řízení s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí
 • Vypracování žádosti na zahájení územního řízení a zajištění územního rozhodnutí
 • Projednání projektu s dotčenými orgány a organizacemi za účelem vydání ohlášení, nebo stavebního povolení
 • Vypracování žádosti o ohlášení stavby, stavební povolení
 • Zabezpečení podkladů pro vodoprávní řízení
 • Komunikace a spolupráce s projektantem při řešení požadovaných změn projektu pro výše uvedená správní řízení
 • Spolupráce u výběrového řízení na dodavatele stavby
 • Zabezpečení vypracování dokumentace skutečného provedení stavby

Co je to inženýring?

Inženýrskou činností se rozumí podání projektové dokumentace na příslušný úřad za účelem získání stavebního povolení.

Součástí inženýrské činnosti je také projednání projektové dokumentace na všech dotčených orgánech a získání jejich souhlasného stanoviska, které jsou povinnou přílohou žádosti o stavební povolení.

Proč klademe důraz na stavební povolení?

Studnu i čističku odpadních vod nelze vybudovat bez povolení. Jde o vodní dílo, z jehož definice vyplývá, že bez vyjádření vodoprávního úřadu není možné stavbu postavit. Za druhé se vystavujete riziku v podobě sousedských vztahů.

Stavba postavená načerno tak není legální stavbou a majiteli případně hrozí povinnost odstranit stavbu a pokuta až do výše 50 000,- Kč.

Vrtaná a kopaná studna je vodním dílem umožňující nakládání s vodami

Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít pro takovou činnost povolení vodoprávního úřadu.

Podzemní vody:

Jsou vody, přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami. Za podzemní vody se považují také vody protékající podzemními drenážními systémy a vody ve studních.

Povrchové vody:

Jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu. Tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem, anebo v nadzemních vedeních. Například v jezeru, ve vodní nádrži, v korytě vodního toku.

Čistírna odpadních vod je vodním dílem umožňující nakládání s vodami

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. K provedení stavby ČOV je třeba stavební povolení. Současně s povolením stavby ČOV se povoluje nakládání s vodami spočívající ve vypouštění odpadních vod do vod povrchových (vodoteč, kanalizace) nebo podzemních (vsak).

Potřebujete vypracovat projektovou dokumentaci?

V dnešní době se vrtat studnu bez dokumentace nevyplácí. Nelegální studna s sebou nese rizika jak pro firmu, která takovou studnu udělá, tak i pro vás. Vrtaná studna je finančně nákladná záležitost a rozhodně se nevyplatí riskovat, že vám vodoprávní úřad nařídí vrt zlikvidovat (zasypat).

Více informací.

Potřebujete konzultaci v oblasti hydrogeologie?

Nabízíme poradenské služby a odborné konzultace v oblasti hydrogeologie a realizace vodohospodářských staveb s ohledem na Váš požadovaný záměr.

Více informací.

Pro bližší upřesnění a cenovou nabídku nás kontaktujte pomocí formuláře níže, nebo telefonicky na 377 900 800.

Užitečné informace

Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video