Septiky

Septiky

Dvoukomorový či tříkomorový septik narozdíl od jímky/žumpy, odpadní vodu i čistí. Hodí se do míst, kde nedochází k vytváření odpadních vod na denní bázi. Je ideální na místa jako jsou chaty a letní chalupy. 

O proti ČOV nepotřebuje pravidelný přísun odpadu, aby dobře fungoval a nespotřebovává žádnou elektrickou energii. Vyváží se cca 1x ročně a přečištěná odpadní voda se může znovu využít v podobě vody užitkové, je tedy mnohem úspornější a ekologičtější než jímka/žumpa. Septik je tedy ideální způsob, jak vyřešit odpad v místech, kde není možné se připojit ke kanalizaci. V současné době se nejvíce využívá septik tříkomorový, narozdíl od septiku dvoukomorového, či dokonce jednokomorového. 

Septiky většinou tvoří dvě nebo tři komory, proto se využívá pojem dvoukomorový a tříkomorový. Jedná se o nádrž do které natékají odpadní vody a kde tato voda projde čtyřmi fázemi přečištění.

Septik samonosný
Septik tříkomorový k obetonování

Mechanické čištění odpadní vody probíhá přirozenou gravitací, kdy se na dně nádrže usazují nerozpuštěné částice, poté voda proteče z první komory do další, ale již tyto částice neobsahuje. Nakonec takto přečištěná voda proteče ještě přes filtry, které jsou instalovány jednak už mezi komorami, ale také hlavně na vývodu z poslední komory septiku. Do septiků se podobně jako do ČOV přidávají bakterie, které přirozeně rozkládají usazené těžké částice. 

 • Konzultace, poradenství, terénní prohlídky
 • Projektové dokumentace dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 SB. pro vydání společného povolení
 • Hydrogeologické posudky pro domovní ČOV, tříkomorové septiky a bezodtoké vyvážecí jímky
 • Výkopové práce na míru včetně napojení odtokového potrubí
 • Osazení septiku
 • Osazení akumulační nádrže
 • Realizaci vsakovacích tunelů či vsakovací jámy
 • Odběry vzorků vody dle legislativy
 • Servisní a revizní prohlídky
 • Prostupy do domu
 • Zhutnění výkopu vibračním pěchem
 • Odvoz a likvidace suti a zeminy
 • Dovoz ornice
 • Rozhrnutí zeminy na pozemku
 • Výkop v nezámrzné hloubce určený pro pokládku sítí, nejčastěji se řeší odpadní trubky a chráničky pro elektrický kabel
 • Bourací práce v rámci výkopu (např. jsou-li ztížené podmínky v rámci kamenitého podloží)
 • Ruční dokopy, či přemístění zeminy ve ztížených podmínkách
 • Rozebrání a složení zámkové dlažby, či kamenného chodníku
 • Zajištění kontejneru včetně nakládky, odvozu a likvidace materiálu
 • Práce s hydraulickou rukou… 
 • speciality na přání

Dvoukomorový septik

Dvoukomorový septik obsahuje již dle názvu dvě komory. Tyto komory jsou přepažené a právě jejich přepažení pomáhá k usazení pevnějších, těžších a hůře rozložitelnějších částic – kalu. Kal se na dně postupně rozloží a promíchá se se splaškovou vodou, se kterou postupně odteče do druhé komory. V další komoře dochází k plné sedimentaci, která se následně rozloží a odteče do kanalizace nebo do dešťové nádrže. Díky tomuto přečištění odpadních vod není zapotřebí septik vyvážet tak často, jako je tomu u jímky/žumpy. 

Dvoukomorový septik

Tříkomorový septik

Tříkomorový septik je v současné době tím nejvyužívanějším. Obsahuje tři komory ve které dochází k biomechanickému čištění odpadní vody a za pomocí bakterií a filtrů, lze tuto vodu využít třeba na zalévání zahrady v podobě užitkové vody. První a druhá komora slouží stejně, jako je tomu u dvoukomorového septiku. Ve třetí komoře je umístěn odtok ze septiku, kde se nachází již voda v podobě užitkové. Vývod z této komory je ještě opatřen filtrem. 

Septiky 1

Realizace

Likvidace odpadních vod

Na základě projektové dokumentace jsme schopni realizovat výkopové práce, které vedou k napojení odpadní vody z domu do septiku.

Výkopy provádíme mechanicky i ručně, a to dle situace na pozemku. Před samotnou realizací vždy vše dostatečně konzultujeme a navrhujeme optimální řešení.

Našim zákazníkům jsme schopni vypracovat projektovou dokumentaci septik včetně hydrogeologického posudku a zajistit veškerá povolení na příslušných úřadech.

Hydrogeologický servis

Nabízíme kompletní hydrogeologický servis zahrnující průzkumné a realizační práce, projekty, posudky a vyhodnocení v oblasti hydrogeologie a vodohospodářských staveb. Veškeré naše služby a realizační práce zvládáme po celé České republice.

Projekty boje se suchem

Z těchto důvodů nabízíme projekt, který obsahuje konzultační služby individuálním zájemcům, kteří si uvědomují jednoznačné a prokazatelné nebezpečí snížením využitelných zásob a tím i ztráty zdrojů podzemních vod využitelných nejen pro zásobování obyvatel, ale hlavně i pro udržení vody v krajině, bez níž by se ještě více prohloubily negativní důsledky sucha. Mezi hlavní pak patří změna klimatu a migrace obyvatel z jižních oblastí na sever.

Nabízíme poradenské služby a odborné konzultace v oblasti hydrogeologie a realizace vodohospodářských staveb s ohledem na Váš požadovaný záměr. Velmi často nejprve na místo vyrazí náš pracovník. Musíme totiž zmapovat pozemek s ohledem na záměr.

V případě nových vodních zdrojů i čističek odpadních vod je vždy potřeba vymezit vhodné místo pro realizaci, zhodnotit terén, hloubku pramene a jeho intenzitu, zmapovat okolní vodní zdroje, ověřit si veškeré faktické informace na pozemku kvůli legislativním požadavkům a tím eliminovat potenciální problémy při schvalování dokumentace.

Jedná se zejména o záměry běžné v geologii, a to vrtané a kopané studny, vsakovací prvky pro dešťové, či odpadní vody. Na základě rešerše a geologických podkladů a archivních dat z Geofondu České geologické služby sdělíme náš názor na reálnost záměru a následně i předběžný odhad ceny potřebných dílčích prací.

Vše posuzujeme podle Českých norem a Metodických pokynů Ministerstva životního prostředí a České asociace hydrogeologů.

Také u domovních čistíren odpadních vod (ČOV) a septiků, je nevyhnutelným podkladem ve schvalovacím procesu hydrogeologický posudek. Bez tohoto povolení je realizace nepovolenou stavbou a je možno ji penalizovat a pokutovat podle platných právních předpisů ČR. Bez odborného posudku hydrogeologa nelze toto povolení získat.

Hydrogeologický posudek se provádí vždy, když chceme vybudovat jakýkoli vodní zdroj, nebo vypouštět dešťové a odpadní vody do podzemních vod. V případě domovních čistíren odpadních vod a septiků slouží hydrogeologický posudek právě pro účely zasakování odpadních vod z čistírny na daném pozemku, nebo jejich odvádění do vodního toku.

Další služby:

Nabízíme kompletní hydrogeologický servis

Zahrnující průzkumné a realizační práce, projekty, posudky a vyhodnocení v oblasti hydrogeologie a vodohospodářských staveb. Veškeré naše služby a realizační práce zvládáme po celé České republice.

Vše vyřídíme za vás!

Stavební povolení

Septik nelze vybudovat bez povolení. Jde o vodní dílo, z jehož definice vyplývá, že bez vyjádření vodoprávního úřadu není možné stavbu postavit. Stavba postavená načerno tak není legální stavbou a majiteli případně hrozí povinnost odstranit stavbu a pokuta.

Stavební povolení vyřídíme za vás!

Produkty

Rozcestník: