Hydrogeologie

Poskytujeme kompletní hydrogeologický servis v oblasti individuálního a obecního zásobování podzemní vodou.

Co vše zajišťujeme

Nabízíme kompletní hydrogeologický servis zahrnující průzkumné a realizační práce, projekty, posudky a vyhodnocení v oblasti hydrogeologie a vodohospodářských staveb. Veškeré naše služby a realizační práce zvládáme po celé České republice.

Hydrogeologie

Konzultace, poradenství, terénní prohlídky

Nabízíme poradenské služby a odborné konzultace v oblasti hydrogeologie a realizace vodohospodářských staveb s ohledem na Váš požadovaný záměr. Velmi často nejprve na místo vyrazí náš pracovník. Musíme totiž zmapovat pozemek s ohledem na záměr.

V případě nových vodních zdrojů i čističek odpadních vod je vždy potřeba vymezit vhodné místo pro realizaci, zhodnotit terén, hloubku pramene a jeho intenzitu, zmapovat okolní vodní zdroje, ověřit si veškeré faktické informace na pozemku kvůli legislativním požadavkům a tím eliminovat potenciální problémy při schvalování dokumentace.

Hydrogeologické posouzení záměru

Jedná se zejména o záměry běžné v geologii, a to vrtané a kopané studny, vsakovací prvky pro dešťové, či odpadní vody. Na základě rešerše a geologických podkladů a archivních dat z Geofondu České geologické služby sdělíme náš názor na reálnost záměru a následně i předběžný odhad ceny potřebných dílčích prací.

Vše posuzujeme podle Českých norem a Metodických pokynů Ministerstva životního prostředí a České asociace hydrogeologů.

Vyproutkování, nalezení pramene, geofyzikální testy

V rámci úvodního seznámení se s lokalitou se běžně provádí orientační průzkum tzv. proutkováním a hledáním geofyzikálních anomálií v podloží s výskytem vody.

Pro složitější lokality a přesnější měření je vhodný geofyzikální testy, například georadar. Slouží k vyhledávání vhodných míst pro studny, hledání zasypaných sklepů, inženýrských sítí, mapování skalního podloží, základů budov atd. Jedná se o přístroj, který vidí do pevných látek.

Měří většinou podpovrchové struktury země, materiály a vrstvy rozlišuje podle jejich vodivosti a permitivity. Naměřená data jsou ihned převáděna na obrázek, ze kterého je pak patrná struktura a rozhraní materiálů pod místem měření. Nabízené služby zajištujeme i s odbornou garancí ve spolupráci s geofyzikální firmou.

Vyhledávání vody v podloží:

  • Vyhledávání nepropustných vrstev
  • Hledání trhlin v horninách do hloubek desítek až stovek metrů
  • Mapování trhlin a zlomů s výskytem vody
  • Hledání zdrojů vody pro obce

Hydrogeologické posudky ke studni

Nevyhnutelným podkladem ve schvalovacím procesu stavebního i vodoprávního úřadu v řízení o udělení „Povolení k odběru podzemních vod“ je hydrogeologický posudek. Bez tohoto povolení je realizace studny nepovolenou stavbou a je možno ji penalizovat a pokutovat podle platných právních předpisů ČR. Bez odborného posudku hydrogeologa nelze toto povolení získat.

V hydrogeologickém posudku jsou řešeny především hydrogeologické podmínky zájmové lokality, vydatnost zdroje podzemní vody a podmínky odběru podzemní vody s ohledem na bezpečnost odběru k okolním studnám a s ohledem na hydrogeologické poměry území obecně. Hydrogeologický posudek pro studnu doprovází i projektová dokumentace studny, kterou jsme schopni zpracovat také.

Hydrogeologický posudek pro povolení odběru podzemní vody a Projektovou dokumentaci studny pro zpracuje hydrogeolog s osvědčením o odborné způsobilosti a autorizovaný inženýr v oboru Vodohospodářských staveb.

Hydrogeologické posudky k domovní čistírně odpadních vod (ČOV)

Také u domovních čistíren odpadních vod (ČOV) je nevyhnutelným podkladem ve schvalovacím procesu je hydrogeologický posudek. Bez tohoto povolení je realizace nepovolenou stavbou a je možno ji penalizovat a pokutovat podle platných právních předpisů ČR. Bez odborného posudku hydrogeologa nelze toto povolení získat.

Hydrogeologický posudek se provádí vždy, když chceme vybudovat jakýkoli vodní zdroj, nebo vypouštět dešťové a odpadní vody do podzemních vod. V případě domovních čistíren odpadních vod slouží hydrogeologický posudek právě pro účely zasakování odpadních vod z čistírny na daném pozemku, nebo jejich odvádění do vodního toku.

Užitečné informace

Přehrát video
Přehrát video
Přehrát video

Pro bližší upřesnění a cenovou nabídku nás kontaktujte pomocí formuláře níže, nebo telefonicky na 377 900 800.