Sledujte nás:

Projekty

VRTY – STUDNY – ČOV

Poskytujeme kompletní hydrogeologický servis v oblasti individuálního a obecního zásobování podzemní vodou.

Co vše zajišťujeme

Nabízíme kompletní hydrogeologický servis zahrnující průzkumné a realizační práce, projekty, posudky a vyhodnocení v oblasti hydrogeologie a vodohospodářských staveb. Veškeré naše služby a realizační práce zvládáme po celé České republice.

Projekty

 • Průzkumné vrty
 • Stavební povolení na vrtané a kopané studny
 • Legalizace studen (pasporty)
 • Projekty pro dodatečné stavební povolení vrtané studny
 • Projekty domovních čističek odpadních vod
 • Projekty boje se suchem
 • Projekty vodního hospodářství
 • Projekty likvidace vrtaných a kopaných studní
 • Projekty hydrodynamické zkoušky

Projekty pro průzkumné vrty

Co je to projekt pro průzkumný vrt?

Jedná se o dokumentaci, kterou musí mít vypracovanou každý, kdo má zájem o vrtanou studnu formou průzkumného vrtu. Tento projekt je nutný pro získání povolení k vrtání od vodoprávního úřadu, případně dalších úřadů dle lokality a rozsahu vrtných prací.

Proč jít cestou průzkumného vrtu?

Průzkumný vrt se nejčastěji dělá proto, abyste ušetřili náklady a vyhnuli se případným problémům s vyřizováním stavebních povolení na úřadech, které by zřízení vrtu mohli mnohonásobně prodloužit. Průzkumný vrt má za úkol zjistit, jestli v dané lokalitě skutečně voda je, jestli je jí dostatek, je pitná a zároveň jestli nový vrt neohrozí okolní studny.

Samozřejmě nejlepší způsob, jak předejít všem těmto problémům, je kvalitní práce hydrogeologa.

Jak dlouho trvá projekt zpracovat?

Délka zpracování projektu je variabilní, jelikož záleží vždy na vstupních požadavcích investora a možnostech v dané lokalitě. Na projektu pro průzkumný vrt pracují hydrogeologové, kteří jsou našimi pracovníky. Dle projektu a jeho specifik se volí rozsah týmů pracovníků. V případě projektové dokumentace jsou to také například vodohospodář, báňský projektant, či zmíněný hydrogeolog.

Projekty stavebního povolení pro vrtané studny

Je projekt pro stavební povolení nutný?

V dnešní době se vrtat studnu bez papírů nevyplácí. Nelegální studna s sebou nese rizika jak pro firmu, která takovou studnu udělá, tak i pro vás. Vrtaná studna je finančně nákladná záležitost a rozhodně se nevyplatí riskovat, že vám vodoprávní úřad nařídí vrt zlikvidovat (zasypat).

Naše společnost nikdy nevyvrtá studnu bez patřičných dokumentů a povolení.

V které etapě je nutné stavební povolení vyřídit?

Průzkumný vrt – v tomto případě se na stavebním povolení pracuje až po vyvrtání a vyhodnocení vrtu (když je vrt plně funkční a chceme z něj udělat vodní zdroj).

Vrtaná studna – v tomto případě je potřeba stavební povolení vypracovat na samotném počátku (na povolení je ideální začít pracovat 6 až 12 měsíců před plánovaným vrtáním).

Který způsob je pro mě lepší?

Přibližně 98% našich zákazníků jde cestou průzkumného vrtu, tento způsob je z hlediska možných rizik mnohem bezpečnější a cenově vychází téměř na stejno.

Legalizace studen (pasporty)

V České republice je mnoho případů, kdy je používána studna vydaného stavebního povolení, či povolení odběru vody. Pokud se jedná o starou studnu, prokazatelně vybudovanou před rokem 1955, pro něž není potřeba mít v ruce povolení a odběr podzemní vody se má za povolený i po 1. lednu 2008. Týká se to primárně fyzických osob mimo rámec jejich podnikatelské činnosti.

Studny vybudované po 1. lednu 1955 musí mít odběr povolený rozhodnutím příslušného správního orgánu. Povinnost mít platné rozhodnutí u studní vybudovaných po 1. lednu 1955 vyplývala ze zákona o vodním hospodářství (č. 11/1955 Sb.) a byla převzata i pozdější legislativou (dnes vodní zákon číslo 254/2001 Sb.).

Není to tedy žádná nová povinnost.Pokud je studna novější a má být legalizována, je zapotřebí získat podklady pro dodatečné stavební povolení a povolení odběru vody. Hlavními podklady pro legalizaci studny jsou pasport studny neboli zjednodušená dokumentace stavby a hydrogeologický posudek.

Naše společnost zpracovává podklady pro legalizaci studny a v případě zájmu vyřizuje legalizace studní.

Projekty pro dodatečné stavební povolení vrtané studny

K čemu toto povolení slouží?

Jedná se o projekt pro vrtanou studnu, která byla postavená ilegálně a o kterou nechcete v budoucnosti přijít. Tento projekt slouží především pro případy, kdy nelegální vrt nevznikl bez vašeho vědomí, bez vaší viny (například zděděná studna, studna která již byla na pozemku při koupi atd). V případech, kdy nejdříve vyvrtáte studnu a pak teprve budete chtít řešit legalizaci vzniká velké riziko vysoké pokuty od úřadu.

Proč mít legální studnu?

Nelegální studna nemá žádné ochrany, nemůžete se hájit, pokud vám někdo vezme vodu a ještě můžete dostat pokutu a příkaz vrt zlikvidovat.

Proč si vybrat zrovna nás?

Nová vrtaná studna je zdlouhavým a nákladným procesem, v Profivodě řešíme vše na jednom místě a všichni zúčastnění pracovníci jsou našimi zaměstnanci. Díky tomu můžeme garantovat maximální nasazení od vytvoření projektu po vyvrtání studny a následných prací po vyvrtání.

Projekty domovních čističek odpadních vod

Není-li možnost napojit domácnost na kanalizaci, nebo by se toto řešení zbytečně prodražilo, řeší se domácí čistička odpadních vod (ČOV). Voda v ČOV, kde končí veškerá odpadní voda z domácnosti, je přečištěna a následně zlikvidována. Domovní ČOV je stále oblíbenější pro svůj ekologický přesah – přečištěnou vodu můžete využít k zálivce zahrady nebo splachování toalety.

Projekty domovních ČOV jsou naší specialitou, v řeči kuchařů jde o náš „signature dish“. Možná si říkáte, proč zrovna domácí ČOV? Toto řešení likvidace odpadních vod nám totiž dává smysl nejen z uživatelského, ale i ekologického hlediska.

Projekty boje se suchem

Jedná se o posouzení využití srážkových a odpadních vod pro obohacení zásob podzemní vody. V současnosti jsme v České republice v situaci, kdy se hledá změna koncepce využití půdy a péči o ní, ale i ve změně koncepce dotace srážkových vod do vod podzemních s důrazem na využití i individuální iniciativy. V tomto směru se mění i řada legislativních předpisů. Např. lze využít vyčištění odpadní vody z DČOV pro zmnožení zásob podzemních vod, místo jejich odvádění do nejbližších vodoteč, tak jako tomu bylo do cca roku 2009.

Z těchto důvodů nabízíme projekt, který obsahuje konzultační služby individuálním zájemcům, kteří si uvědomují jednoznačné a prokazatelné nebezpečí snížením využitelných zásob a tím i ztráty zdrojů podzemních vod využitelných nejen pro zásobování obyvatel, ale hlavně i pro udržení vody v krajině, bez níž by se ještě více prohloubily negativní důsledky sucha. Mezi hlavní pak patří změna klimatu a migrace obyvatel z jižních oblastí na sever.

V boji proti suchu jsou přitom zásadního metodického, ale i teoretického významu právě zkušenosti z jižních států, kde se sucho již dlouhodobě projevuje. Jde hlavně o zkušenosti z Izraele (Negevská poušť), z Číny (jižní oblast).

Projekty vodního hospodářství

Projekt je klíčový zejména pro správný návrh veškerého čerpacího a filtračního zařízení.

Obsahuje nejčastěji:

 • Celkový popis stávajícího zdroje vody, objektu a okolí
 • Popis území včetně topologie území, geologie a hydrologie
 • Charakteristika zájmové lokality, zastavěné a nezastavěné území, chráněná území apod.
 • Stávající inženýrské sítě a objekty
 • Celkové vodohospodářské zhodnocení
 • Údaje o stávajícím zdroji vody a stávající technologii jímání
 • Návrh technologického řešení pro úpravu vody
 • Technické parametry jednotlivých zařízení
 • Doporučení

Projekty likvidace vrtaných a kopaných studní

Hydrogeologická díla (vrtané a kopané studny), které již nejsou využívány a jejich další využití se nepředpokládá, musí být z bezpečnostních důvodů odstraněny. Vrty musí být řádně označeny, kontrolovány a zabezpečeny.

Dle konstrukce vrtu a horninového prostředí je vrt zasypán materiálem a zatěsněn dle návrhu hydrogeologa. Likvidaci předchází projekt, který schvaluje příslušný úřad.

Projekty hydrodynamické zkoušky

Na základě stavu vrtu po vyvrtání, požadavků na odběr vody a podle množství okolních vodních zdrojů může hydrogeolog zpracovat projekt hydrodynamické zkoušky, ve které je vždy definován rozsah prací, časový harmonogram hydrodynamických testů, měření a požadované vybavení.