Sledujte nás:

GDPR

Níže naleznete informace ohledně souhlasu s poskytnutím osobních údajů, GDPR a reklamační řád.

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Profivoda s.r.o., se sídlem 17. listopadu 797, 334 41 Dobřany IČ 29077451, zapsané v OR u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. C23499

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je: profivoda s.r.o.,, se sídlem 17.listopadu 797, Dobřany 33441.

Zpracovatel osobních údajů
Zpracovatelem osobních údajů je: profivoda s.r.o.,, se sídlem 17.listopadu 797, Dobřany 33441.

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

Zpracovatelem osobních údajů je dále:Google.
https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html

Zpracovatelem osobních údajů je dále: Raynet.
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static-raynet/webroot/Z%C3%A1sady+ochrany+osobn%C3%ADch+%C3%BAdaj%C5%AF.pdf

Zpracovatelem osobních údajů je dále: IZIO.
https://www.izio.cz/privacy-policy

Zpracovatelem osobních údajů je dále: SuperFaktura.

Zpracovatelem osobních údajů je dále: Quanda.
https://www.quanda.cz/firma/ochrana-osobnich-udaju

Zpracovatelem osobních údajů je dále: Blueboard.
https://hosting.blueboard.cz/podminky/ochrana-osobnich-udaju

 1. Text souhlasu
  Zaškrtnutím políčka před odesláním poptávky

  ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018,

  souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

  Jaké údaje budou zpracovány

  Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IP adresa, Katastrální území Parcelní číslo

  K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány
  Osobní údaje bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

  pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,
  pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou ALS Laboratoře a Miroslava Nová, aby je tyto osoby užily k následujícím účelům:
  účetní a mzdová evidence
  laboratorní služby

  Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány
  Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 10 roků.

  Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?
  Osobní údaje budou zpracovány: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; v písemné podobě;

  Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům
  Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

  Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR).

  Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

  Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese www.profivoda.cz nebo odesláním e-mailu na adresu [email protected].

  Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

  Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

  Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

  strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

  v písemné podobě;

  Závěrečná ustanovení
  Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.

  Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

  Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

  Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Jaké cookies používáme:

doubleclick.net
facebook.com
www.facebook.com
hotjar.com
vars.hotjar.com
profivoda.cz
www.profivoda.cz
youtube.com
www.youtube.com
google.cz
google.com