Reklamační řád

Reklamační řád

společnosti Profivoda s.r.o., se sídlem 17. listopadu 797, 334 41 Dobřany

IČ 29077451, zapsané v OR u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. C23499

(smlouva o dílo)

I.

Odpovědnost za vady

Dodavatel odpovídá objednateli za vady díla dle § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (NOZ). Je-li objednatelem fyzická osoba, která je spotřebitelem ve smyslu § 419 NOZ, uplatní se na smlouvu o dílo a vztahy mezi objednatelem a dodavatelem rovněž příslušná ustanovení NOZ vztahující se na spotřebitele a ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě, resp. nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li toto ujednání, takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu díla, popř. nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

Zjevné vady je objednatel povinen uplatnit nejpozději při převzetí díla. Právo vyplývající z vadného plnění, které se projeví či v případě poskytnuté záruky objeví po předání a převzetí díla, může objednatel uplatnit písemně či osobně na adrese provozovny zhotovitele, tj. na adrese Profivoda s.r.o., Lipová 8, 330 01 Plasy. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání díla může zapříčinit prohloubení vady či znehodnocení díla a může být důvodem odmítnutí reklamace dodavatelem.

V případě podstatného porušení smlouvy dodavatelem, má objednatel právo na odstranění vady dodáním nového díla bez vady (objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat dodavateli), na odstranění vady opravou díla, na přiměřenou slevu z ceny díla nebo právo odstoupit od smlouvy. Pokud objednatel zvolí právo na odstranění vady a dodavatel vady v přiměřené nebo dohodnuté lhůtě neodstraní nebo oznámí objednateli, že vady neodstraní, může objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit.

Jestliže je vada nepodstatným porušením smlouvy má objednatel právo pouze na odstranění vad díla nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Dokud objednatel neuplatní právo na slevu z ceny díla nebo neodstoupí od smlouvy, může dodavatel dodat, to co chybí, nebo odstranit právní vadu, jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou díla nebo dodáním nového díla. Neodstraní-li dodavatel vadu díla včas nebo vadu díla odmítne odstranit, může objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit.

Provedenou volbu práva nemůže objednatel měnit bez souhlasu dodavatele.

II.

Záruka

Pokud je dodavatelem poskytována záruka na dílo či na dodanou technologii, začíná poskytovaná záruční doba běžet okamžikem předání a převzetí díla, resp. technologie.

Nezbytnou podmínkou poskytnuté záruky je dodržení povinnosti objednatele zajistit:

– provozování či užívání díla, popř. zařízení, v podmínkách odpovídajících jeho účelu a obvyklým způsobem, popř.  v souladu s příslušnými ustanoveními Provozního řádu, byl-li k dílu (zařízení) vydán,

–  ve stanovených intervalech pravidelný servis, kontrolu a údržbu díla (zařízení) a jeho technologických parametrů obvyklým způsobem a dle požadavků odpovídajících jeho účelu a popř. též dle požadavků uvedených v Provozním řádu příslušného díla (zařízení), přičemž servis musí být prováděn pouze autorizovanou odbornou osobou, která servisní úkon řádně zaznamená pro budoucí kontrolu.

V případě porušení jakékoliv z výše uvedených záručních podmínek objednatelem pozbývá dodavatelem poskytnutá záruka platnosti.

III.

Vyloučení odpovědnosti za vady

Objednatel bere na vědomí a je plně srozuměn s tím, že dodavatel neodpovídá za vady vzniklé mechanickým poškozením, vady vzniklé v důsledku neodborných zásahů ze strany objednatele, nedodržením pravidelné údržby díla (zařízení) a dále též v případě, že dílo (zařízení) je  užíváno či provozováno v rozporu s běžnými zvyklostmi nebo technickými požadavky na funkčnost, servis a obsluhu díla (zařízení), neboť v těchto případech nelze bezvadnou funkčnost díla (zařízení) zaručit – v takovém případě vzniklé vady či poškození nemají původ v plnění zhotovitele a tento za ně nenese odpovědnost, jdou plně k tíži objednatele, a to i během poskytované záruční doby.

Zhotovitel stejně tak neodpovídá ani v záruční době za vady způsobené zásahem třetí osoby, vady vzniklé z důvodů vnější události nebo vyšší mocí (např. živelná katastrofa; krádež, změna místních podmínek apod.).

IV.

Závěrečná ustanovení

Reklamace bude vyřízena v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, popř. zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.

Tento reklamační řád společnosti Profivoda s.r.o. je účinný od 1.12.2022. 

                            V Plasích dne 1.12.2022.

                                                                                                                               Profivoda s.r.o.

                                                                                                                           Patrik Pavlík, jednatel