Produkty pro
Domácí ČOV

Nabízíme atestované certifikované domácí čistírny odpadních vod (ČOV).

Domovní ČOV

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) je vodním dílem umožňující vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních. Domácí ČOV jsou určené k biologicko-mechanickému čištění komunálních odpadních vod.

Biologická čistírna odpadních vod umožňuje nahradit septik či jímku, využívá se proto nejčastěji k čištění splaškových vod z rodinných domů, penzionů nebo chat.

Pro stavbu domácí ČOV je vždy potřeba mít stavební povolení, se kterým se současně vydává i povolení k nakládání s vodami. Čističky odpadních vod jsou vodním dílem a je tedy nutné, aby byly povolené vodoprávním úřadem (dle zákona o vodách č. 254/2001).

Co vše zajišťujeme

Nabízené produkty

Typ vhodné domácí ČOV v dané lokalitě určuje hydrogeolog a projektant. Na základě toho je nutné domácí ČOV pořizovat a osazovat.

Oblíbené domácí ČOV

Vzhledem k rozsahu nabízených typů domácích ČOV detailně popisujeme jen několik z nich.

Čistírna odpadních vod AS-MONOcomp (domovní čistička)

je určena k čištění komunálních splaškových vod. ČOV typu SBR s procesem čištění, resp. chodem dmychadla řízeným elektrickou mikroprocesorovou řídící jednotkou, variantně se zařízením srážení fosforu a/nebo s UV lampou na odtoku pro hygienizaci vyčištěné vody.

Jedná se o certifikovaný výrobek s jednoduchou instalací, snadnou obsluhou a se skutečným řešením kalové problematiky – ČOV s likvidací přebytečného kalu pomocí integrovaného odvodňovacího zařízení, které zajišťuje odtah přebytečného kalu do odděleného kalového prostoru a jeho stabilizaci pro možnost následné kompostace (4-16 EO) nebo odvozu z externí kalové nádrže (20-50 EO).

Tato ČOV v několika variantách pro 4-50 EO splňuje požadavky na třídu DČOV III. dle NV 401/2015 Sb., kategorii PZV a limity mikrobiologického znečištění dle NV 57/2016 Sb.

Výhody:

 • Spolehlivá prověřená konstrukce nádrže s několika variantami
 • Jednoduchá technologie s ověřenou vysokou spolehlivostí a účinností
 • Vyřešená problematika kalu nízkonákladovou likvidací
 • Možnost využití vyčištěné vody na závlahu
 • Možnost dálkového dohledu nad ČOV
 • Součástí je vstupní komínek, pochůzný poklop, dmychadlo i řídící jednotka
 • Nízké provozní náklady

Čistírny odpadních vod AS-VARIOcomp K

patří mezi tzv. domácí čističky vody, které najdou uplatnění především u rodinného domu nebo velikostně odpovídajících trvale obývaných rekreačních objektů a chat. Všechny čističky vody z této typové řady jsou založené na technologickém řešení, které zajišťuje spolehlivý provoz při minimální spotřebě elektrické energie.

Zároveň je toto řešení šetrné k životnímu prostředí, neboť k čištění odpadních vod využívá aerobní biologické procesy prověřené dlouholetým provozem při plném zatížení.

Výhody:

 • nejlevnější funkční ČOV bez kompromisů v kvalitě
 • kompletnost dodávky – vše včetně vstupního komínku a poklopu je zahrnuto v ceně
 • nízké provozní náklady a spolehlivý provoz
 • jednoduchá manipulace a obsluha čistírny
 • samonosné provedení
 • odběr vzorků přímo v ČOV
 • pochůzný poklop s nosností 200 kg
 • možnost dovybavení ČOV dálkovým přenosem dat AS-GSM
 • osvědčení o certifikaci podle legislativy EU

Vyprodukovaná odpadní voda natéká do usazovacího prostoru nátokové části čistírny odpadních vod (ČOV), kde se z vody odstraní mechanické plovoucí a usaditelné látky. Tyto látky jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu.

Z usazovacího prostoru přetéká přes přepad již mechanicky předčištěná voda do aktivačního prostoru. Aktivační prostor slouží k biologickému čištění odpadní vody. Ve spodní části tohoto prostoru se nachází jemnobublinný provzdušňovací systém, do kterého je vháněn vzduch pomocí dmychadla.

Případně je v této částí umístěný také nosič biomasy, jež zajišťuje stabilitu celého procesu v případě velkého přetížení nebo naopak malého zatížení čistírny odpadní vody (ČOV).

Největší výhodou celého řešení je především velký akumulační prostor v celém prostoru čistírny, který je určen k akumulaci odpadní vody a k zabezpečení rovnoměrného odtoku vody z čistírny.

Aktivovaná směs pak natéká do vertikální dosazovací nádrže, odkud je vyčištěná voda odčerpávána do odtokového žlabu. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je odčerpáván do usazovacího a kalového prostoru, a to dle potřeby.

Čistička odpadních vod EK-S4

je určená pro domácnosti do 6 osob. Oceníte její nenáročnou instalaci, jednoduchou obsluhu a účinnost až 97 %. ČOV potřebuje ke svému provozu jen minimum elektrické energie.

Čištění je založeno na kombinovaném působení různých anaerobních a aerobních bakteriálních kultur. Díky tomu je dosaženo nejvhodnějšího průběhu biologického rozkladu, včetně rozložení biologicky odolných látek, jako jsou saponáty, tuky apod. Plynulé prokysličování vody zajišťují provzdušňovací elementy s vysokou aerační schopností.

Tyto elementy působí jako míchací systém, který v biozóně vyvolává potřebnou turbulenci vody. Zároveň dodávají potřebné množství kyslíku pro tvorbu bakterií. Pro správnou funkcí čistírny odpadních vod je důležitý přísun živin, které jsou potravou pro mikroorganismy v čistícím procesu. Díky tomu se i zmenšuje produkce odpadního kalu.

Složení čističky EK-S4:

 • plastová samonosná nádrž s vestavbami jednotlivých čisticích zón
 • 50cm nástavec
 • plastový pochozí záklop
 • plastový kontejner na dmychadlo a el. ventily
 • technologie čističky
 • anaerobní filtr a systém recirkulace a bourání kalu
 • dmychadlo a řídicí el. ventil
 • startovací látka

Instalace domácí ČOV

Rádi Vám pomůžeme s instalací do předem připraveného výkopu, či zajistíme veškeré výkopové práce. Domácí ČOV se osadí do výkopu na podkladní betonovou desku, napojí na kanalizaci a propojí hadicemi uloženými v chráničce s řídící jednotkou (a dmychadlem), která se připojí na elektrickou energii 230 V.

Dmychadlo se umísťuje mimo čistírnu, aby se prodloužila jeho životnost, neboť uvnitř ČOV je velmi agresivní a nestálé prostředí. Nastavení základních funkcí probíhá již při výrobě a kompletaci zařízení, čistírna tedy, kromě zapojení dmychadla do zásuvky, nevyžaduje žádné elektroinstalační práce.

Zprovoznění čistírny odpadních vod provádí vždy autorizovanou osobou. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti jsou typy pro 5 a 8 EO transportovatelné na přívěsném vozíku a umístění do výkopu je možné provést bez použití jeřábu. Čistírna odpadních vod (ČOV) je standardně osazena odolným poklopem o rozměru ⌀ 950mm, po kterém lze bezpečně chodit.

Společně s objednávkou od nás obdržíte projekční a instalační podklady. Zbývající dokumentaci k čistírně odpadních vod (ČOV), tj. provozní deník, návod k obsluze a návrh provozního řádu, získáte se nejpozději při montáži.

Vhodné doplňky

AS-GSM

Pro kontrolu správně fungujících procesů čistíren odpadních vod je možné využít monitorovací zařízení, která budou eliminovat havárie a u membránových ČOV informovat o blížící se nutnosti výměny (regeneraci) membrán tím, že budou včas upozorňovat provozovatele.

Nabízené varianty jsou postaveny na systému přenosu informací sítí GSM pomocí SMS zpráv.

Akumulační retenční nádrže

Akumulační nádrže jsou určené pro hospodaření s vodou, tedy pro její zachycování a udržení – odtud název retenční – a následné využití pro další účely.

Dodáváme nádrže pro pitnou i užitkovou vodu, a to jak vhodné pro umístění do technické místnosti, tak i do země. Jsme schopni navrhnout komplexní jímací systém pro rodinný dům, či větší provozy.

Poradíme vám

Kontaktujte nás. Zpracujeme vám projektovou dokumentaci, vyřídíme všechna potřebná povolení a získáme závazná stanoviska včetně vydání rozhodnutí.

Po nabití právní moci je možné započít stavbu, se kterou Vám také samozřejmě pomůžeme. Cenovou nabídku na domácí ČOV vám sestavíme na základě projektové dokumentace.

Pro bližší upřesnění a cenovou nabídku nás kontaktujte pomocí formuláře níže, nebo telefonicky na 377 900 800.

Užitečné informace

Přehrát video

Kontaktní formulář

Zavolejte si o konzultaci komplexního řešení vody

Novinky ze světa vody