Domovní ČOV,
jímky a septiky
na klíč

Nabízíme likvidaci odpadních vod na klíč – zmapování lokality, hydrogeologický posudek, projektovou dokumentaci, vyřízení povolení na úřadech, veškeré výkopové práce včetně napojení odpadního potrubí a servis.

 

Likvidace odpadních vod: domovní ČOV, tříkomorové septiky, vyvážecí jímky

Provádíme veškeré služby spojené s likvidací odpadních vod na klíč.

Odpadní vody jsou shromažďovány a poté likvidovány dle rozhodnutí hydrogeologa a úřadů. V dnešní době se nejčastěji využívají čistírny
odpadních vod, tzv. domovní ČOV, které umožňují přečištěnou vodu dále využívat na zálivku zahrady. Případně vodu vsakovat na pozemku, či odvádět do vodního toku. Zcela základním způsobem likvidace jsou bezodtokové vodotěsné jímky (plastové, nebo betonové), které slouží pouze ke shromažďování odpadní vody, nikoli k jejímu čištění. Voda nahromaděná v jímce se musí nechávat vyvézt fekálním vozem do
čistírny odpadních vod – tím častěji, čím je objem jímky menší.

Zajišťujeme komplexní službu včetně výkopových prací s napojením veškerého odtokového potrubí. Jelikož se jedná o stavbu, je vždy potřeba před samotnou realizací vypracovat projektovou dokumentaci, hydrogeologický posudek, a mít vyřízené stavební povolení s potvrzením o povolené likvidaci vody.

Zajišťujeme kompletní řešení

Domovní ČOV | Tříkomorové septiky | Vsakovací jímky

 • Konzultace, poradenství, terénní prohlídky
 • Projektové dokumentace dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 SB. pro vydání společného povolení
 • Hydrogeologické posudky pro domovní ČOV, tříkomorové septiky a bezodtoké vyvážecí jímky
 • Výkopové práce na míru včetně napojení odtokového potrubí
 • Osazení domácí čističky odpadních vod s atestem
 • Osazení jímky, či tříkomorového septiku
 • Osazení akumulační nádrže
 • Realizaci vsakovací jímky, vsakovacích tunelů či vsakovací jámy
 • Elektro – zajištění elektrického napojení ČOV a zprovoznění
 • Odběry vzorků vody dle legislativy
 • Servisní a revizní prohlídky
 • Monitoring ČOV s využitím například AS-GSM – umožňuje monitorovat provoz a informovat majitele pomocí SMS o poruchách a provozních stavech
 • Výkop v nezámrzné hloubce určený pro pokládku sítí, nejčastěji se řeší odpadní trubky a chráničky pro elektrický kabel
 • Prostupy do domu
 • Zhutnění výkopu vibračním pěchem
 • Odvoz a likvidace suti a zeminy
 • Dovoz ornice
 • Rozhrnutí zeminy na pozemku
 • Bourací práce v rámci výkopu (např. jsou-li ztížené podmínky v rámci kamenitého podloží)
 • Ruční dokopy, či přemístění zeminy ve ztížených podmínkách
 • Rozebrání a složení zámkové dlažby, či kamenného chodníku
 • Zajištění kontejneru včetně nakládky, odvozu a likvidace materiálu
 • Práce s hydraulickou rukou
 • speciality na přání

FINANCOVÁNÍ DOMOVNÍ ČOV

Pomůžeme vám zajistit dostatek financí stejně jako kdyby šlo o dům, auto nebo vybavení do firmy.

Jak vypadá realizace osazení domácí ČOV, tříkomorového septiku, či bezodtoké vyvážecí jímky?

Na základě projektové dokumentace jsme schopni realizovat výkopové práce, které vedou k napojení odpadní vody z domu do čističky odpadních vod, tříkomorového septiku, či bezodtoké vyvážecí jímky.

Výkopy provádíme mechanicky i ručně, a to dle situace na pozemku. Před samotnou realizací vždy vše dostatečně konzultujeme a navrhujeme optimální řešení.

Našim zákazníkům jsme schopni vypracovat projektovou dokumentaci pro domácí čističku odpadních vod, tříkomorový septik i bezodtokou vyvážecí jímku včetně hydrogeologického posudku a zajistit veškerá povolení na příslušných úřadech.

Likvidace odpadních vod

Jaký je standardní postup?

Kontaktujte nás. Zpracujeme vám projektovou dokumentaci, vyřídíme všechna potřebná povolení a získáme závazná stanoviska včetně vydání rozhodnutí. Po nabití právní moci je možné započít stavbu, se kterou Vám také samozřejmě pomůžeme.

Užitečné informace
Přehrát video
Přehrát video
Play Video about Profivoda TV Vrtaná Studna A ČOV Na Pozemku Bez Domu