Domovní ČOV,
jímky a septiky

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) je vodním dílem umožňující vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

Domovní ČOV

Provádíme realizaci výkopových prací spojenou s napojením domácí ČOV, či vrtané studny na nemovitost. Pro stavbu domácí ČOV je ovšem nejprve potřeba mít stavební povolení, se kterým se současně vydává i povolení k nakládání s vodami.

Čističky odpadních vod jsou vodním dílem a je tedy nutné, aby byly povolené vodoprávním úřadem (dle zákona o vodách č. 254/2001).

Dále také v naší nabídce naleznete jímky, či tříkomorové septiky.

Co vše zajišťujeme

 • Konzultace, poradenství, terénní prohlídky
 • Projektové dokumentace dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 SB. pro vydání společného povolení
 • Hydrogeologické posudky
 • Výkopové práce na míru
 • Osazení domácí čističky odpadních vod s atestem
 • Osazení jímky, či tříkomorového septiku
 • Odběry vzorků vody dle legislativy
 • Servisní a revizní prohlídky
 • Monitoring ČOV s využitím AS-GSM – umožňuje monitorovat provoz a informovat majitele pomocí SMS o poruchách a provozních stavech
 • Výkop v nezámrzné hloubce určený pro pokládku sítí, nejčastěji se řeší odpadní trubky a chráničky pro elektrický kabel
 • Prostupy do domu
 • Zhutnění výkopu vibračním pěchem
 • Odvoz a likvidace suti a zeminy
 • Dovoz ornice
 • Rozhrnutí zeminy na pozemku
 • Bourací práce v rámci výkopu (např. jsou-li ztížené podmínky v rámci kamenitého podloží)
 • Ruční dokopy, či přemístění zeminy ve ztížených podmínkách
 • Rozebrání a složení zámkové dlažby, či kamenného chodníku
 • Zajištění kontejneru včetně nakládky, odvozu a likvidace materiálu
 • Práce s hydraulickou rukou
 • … speciality na přání

Jak vypadá realizace osazení domácí ČOV?

Na základě projektové dokumentace jsme schopni realizovat výkopové práce, které vedou k napojení odpadní vody z domu do čističky odpadních vod.

Výkopy provádíme mechanicky i ručně, a to dle situace na pozemku. Před samotnou realizací vždy vše dostatečně konzultujeme a navrhujeme optimální řešení.

Našim zákazníkům jsme schopni vypracovat projektovou dokumentaci pro domácí čističku odpadních vod včetně hydrogeologického posudku a zajistit veškerá povolení na příslušných úřadech.

Jaký je standardní postup?

1. Ohledání místa

V první řadě je důležité, o jaký druh nakládání s vodami se bude jednat.

Rozeznáváme tři způsoby nakládání s přečištěnou vodou:

 • vypouštění do jednotné kanalizace
 • vypouštění do vod povrchových
 • vypouštění do vod podzemních

Abychom mohli nejlépe určit, o jaký druh se bude jednat, je potřeba uskutečnit tzv. ohledání místa. Při tomto ohledání k vám přijede náš specializovaný pracovník, který zjistí veškeré okolnosti a připraví podklady pro projektanta.

2. Projekt domovní ČOV

Na základě ohledání z místa pak mohou naši projektanti vypracovat projekt domovní ČOV.

Projekty, které zajišťujeme:

 • ČOV s napojením na kanalizaci
 • ČOV se vsakem
 • ČOV s retenční nádrží
 • ČOV do povrchových vod
 • biologický septik

3. Správní řízení

Zde je možné vybrat ze dvou druhů správního řízení.

Rozhodnutí (povolení) vodoprávního úřadu

Ohlášení vodoprávnímu úřadu

 • vydání souhlasu do 30 dní
 • revize čistírny odborně způsobilou osobou
 • pro kategorie ČOV označených do 50 osob

4. Vyřízení všech okolností

Vyřídíme za vás vše potřebné:

 • vyžádání závazného stanoviska
 • žádost o vydání společného povolení
 • vydání rozhodnutí nebo souhlasu k ohlášení
 • kolaudační souhlas
 • prodloužení povolení k nakládání s odpadními vodami

Kontaktujte nás. Zpracujeme vám projektovou dokumentaci, vyřídíme všechna potřebná povolení a získáme závazná stanoviska včetně vydání rozhodnutí. Po nabití právní moci je možné započít stavbu, se kterou Vám také samozřejmě pomůžeme.

Cenovou nabídku na domácí ČOV vám sestavíme na základě projektové dokumentace.

Pro bližší upřesnění a cenovou nabídku nás kontaktujte pomocí formuláře níže, nebo telefonicky na 377 900 800.

Užitečné informace

Přehrát video
Přehrát video