Domovní ČOV- Profivoda

Domovní ČOV

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) je vodním dílem umožňující vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

Domovní ČOV

Pro stavbu ČOV je nutné mít stavební povolení, se kterým se současně vydává i povolení k nakládání s vodami. Čističky odpadních vod jsou vodním dílem a je tedy nutné, aby byly povolené vodoprávním úřadem (dle zákona o vodách č. 254/2001).

1. Ohledání místa

V první řadě je důležité, o jaký druh nakládání s vodami se bude jednat.

Rozeznáváme tři způsoby nakládání s přečištěnou vodou:

 • vypouštění do jednotné kanalizace
 • vypouštění do vod povrchových
 • vypouštění do vod podzemních

Abychom mohli nejlépe určit, o jaký druh se bude jednat, je potřeba uskutečnit tzv. ohledání místa. Při tomto ohledání k vám přijede náš specializovaný pracovník, který zjistí veškeré okolnosti a připraví podklady pro projektanta.

2. Projekt domovní ČOV

Na základě ohledání z místa pak mohou naši projektanti vypracovat projekt domovní ČOV.

Projekty, které zajišťujeme:

 • ČOV s napojením na kanalizaci
 • ČOV se vsakem
 • ČOV s retenční nádrží
 • ČOV do povyrchových vod
 • biologický septik

3. Správní řízení

Zde je možné vybrat ze dvou druhů správního řízení.

Rozhodnutí (povolení) vodoprávního úřadu

Ohlášení vodoprávnímu úřadu

 • vydání souhlasu do 30 dní
 • revize čistírny odborně způsobilou osobou
 • pro kategorie ČOV označených do 50 osob

4. Vyřízení všech okolností

Vyřídíme za vás vše potřebné:

 • vyžádání závazného stanoviska
 • žádost o vydání společného povolení
 • vydání rozhodnutí nebo souhlasu k ohlášení
 • kolaudační souhlas
 • prodloužení povolení k nakládání s odpadními vodami

Kontaktujte nás. Zpracujeme vám projektovou dokumentaci, vyřídíme všechna potřebná povolení a získáme závazná stanoviska včetně vydání rozhodnutí. Po nabití právní moci je možné započít stavbu, se kterou Vám také samozřejmě pomůžeme. Cenovou nabídku na domácí ČOV vám sestavíme na základě projektové dokumentace.

Kontaktní formulář

Zavolejte si o konzultaci komplexního řešení vody

Novinky ze světa vody